ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen De La Rouge Beauty en haar cliënten,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanning salon
 1. De styliste van De La Rouge Beauty zal alle behandelingen na beste inzet en vermogen uitvoeren.
 2. De styliste van De La Rouge Beauty zal altijd haar best doen de eisen en wensen van de cliënt waar te maken.
 3. De styliste van De La Rouge Beauty zal de cliënt inlichten over financiële consequenties na veranderingen in de behandeling.
Afspraken
 1. De cliënt is verplicht verhindering zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de behandeling bij De La Rouge Beauty te melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag De La Rouge Beauty 50% van het volledige bedrag van de afgesproken behandeling in kosten brengen.
 3. Indien de cliënt meer dan 15 min te laat in de salon aankomt, mag de styliste de behandeling annuleren en toch de kosten die bij de afgesproken behandeling van toepassing zijn in prijs brengen.
 4. De La Rouge Beauty moet verhindering zo snel mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Privacy
 1. De styliste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op, en verwerkt deze in een online klantenbestand.
 2. De La Rouge Beauty zal persoonlijke gegevens niet doorspelen aan derden, zonder toestemming van de cliënt.
 3. De La Rouge Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is mede gedeeld tijdens een behandeling.
 4. De cliënt is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is mede gedeeld tijdens een behandeling.
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de styliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden door te verstrekken.
Betaling
 1. Aangegeven prijzen zijn vaste prijzen en gelden voor alle cliënten.
 2. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling direct contant of via tikkie te voldoen.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd.
 4. Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na aankoop datum geldig.
 5. Eventuele aanbetalingen dienen direct bij het plannen van een afspraak betaald te worden.
Aansprakelijkheid
 1. De La Rouge Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welk aard ook ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van door de cliënt onjuiste of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden, vrijetijd besteding.
 2. De La Rouge Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die door de cliënt mee zijn genomen naar de salon.
Klachten
 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet de klacht zo spoedig mogelijk doch binnen 24 uur gemeld worden aan De La Rouge Beauty.
 2. Indien de klacht binnen 24 uur dagen gemeld word zal er naar een gepaste oplossing gezocht worden.
 3. Indien een klacht niet binnen 24 uur na de behandeling gemeld word kunnen hier kosten voor berekent worden.
 4. Betaalde behandelkosten kunnen onder geen beding geretourneerd worden.
Garantie
 1. De cliënt heeft recht op een garantie periode van 24 uur op de behandeling.
  De garantie vervalt indien:
  * De cliënt op de hoogte is gebracht van resultaten en levensduur van behandeling.
  * De cliënt andere producten heeft gebruikt dan geadviseerd.
  * De cliënt producten niet volgens advies heeft gebruikt.
  * De cliënt adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  * De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 24 uur  heeft opgevolgd.
Behoorlijk gedrag
 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaardbare normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de styliste van De La Rouge Beauty het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren.
Beschadiging en/of diefstal
 1. De La Rouge Beauty heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
 2. De La Rouge Beauty meld diefstal altijd bij de politie
Recht
 1. Op elke overeenkomst tussen De La Rouge Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van De La Rouge Beauty.